Yönetim Kurulu

32. Dönem Yönetim Kurulu

Sn. Candan Avundukcandan
YK Başkanı Özgeçmiş
Sn. Ali KamacıoğluAli Kamacıoğlu
YK Asbaşkanı Özgeçmiş
Sn. Atilla Süren      atilla süren  YK Asbaşkanı Özgeçmiş
Sn. Çavlan Paralik çavlan paralik  YK Saymanı Özgeçmiş
Sn. Taner Yolcu     taner yolcuYK Sekreteri
Sn. Mustafa Kaymakmustafa kaymakYK Üyesi Özgeçmiş
Sn. Ülfet Sezey       ülfet sezey
YK Üyesi
Sn.  Emre Çerkez  emre çerkez
YK Üyesi Özgeçmiş
Sn. Yaprak Özyalçın  yaprak özyalçın
YK Üyesi Özgeçmiş
Sn. Metin Uluğ       metin ulugYK Üyesi
Sn. Sercan Görgüner Bahçeci3
YK Üyesi
  Sn. Bayram         Ezdaş        Bayram Ezdaş photoYK Yedek Üyesi Özgeçmiş
Sn. Hasan Kaymakamhasan kaymakam   YK Yedek Üyesi 
 

Yönetim Kurulu'nun Oluşumu

Yönetim Kurulu, Genel kurul toplantısında Oda üyeleri arasından iki yıllık süre için seçilir ve en az yedi, en fazla on bir asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul toplantısından sonraki ilk iş günü içerisinde toplanarak aralarından iki yıl süreyle görev yapacak Başkan ve Başkan Vekilini seçerek görev bölümü yaparlar.

Görev süresini dolduran Yönetim kurulu üyeleri, tekrar Yönetim Kurulu'na seçilme hakkını haizdirler.

Yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, Genel Kurul toplantısında en fazla oy alan veya Genel kurulunca onaylanmış sıraya göre üç yedek üyeden ilk sırada olan, yönetim Kurulu'nda göreve çağrılır. Her üç yedek üye de aynı miktarda oy almış ise, Yönetim Kurulu'na alınacak üye ad çekme ile saptanır.

Yönetim Kurulu'ndaki üye sayısının toplantı yeter sayısından aşağı düşmesi halinde, Yönetim Kurulu'nda kalan üyelerin en erken bir zamanda Olağanüstü Genel kurul çağırıp eksik üyelerini seçimle doldurması zorunluluğu vardır.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri ve Toplantı Yöntemleri

Yönetim kurulu çalışmalarında Genel Kurulca alınmış kararlarla, bu Yasa'da öngörülen Oda amaçları ve görevleri genel ilkeler olarak kabul edilir. Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır.

Ülkenin genel ekonomik ve endüstriyel durumu ile sosyal yapısını yakından izlemek, Oda amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmak;

Oda üyeleri arasında mesleki dayanışma sağlamak;

Mesleki konularda üyelere aydınlatıcı yayımlar yapmak;

 • Resmi makamlarca talep edilen konularda görüş belirtmek;
 • Oda personelini tayin etmek;
 • Yurt içi ve yurt dışı ekonomik teşekküllere üye olmak;
 • Oda'nın bir yıllık çalıışmaları ve ekonomik durumu hakkında yıllık rapor hazırlamak;
 • İhtisas komisyonları oluşturmak;
 • Kayıt ücreti, aidat ve diğer ücret tarifelerini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak;
 • Genel Kurulu, Olağan ve Olağanüstü toplantılara çağırmak;
 • Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve netice hesaplarını Genel Kurula sunmak;
 • Şirketler Yasasında Yönetim Kurullarınca tutulması öngörülen defterleri tutmak, gerekli kayıtları işlemek.
 • Oda'nın gelirlerini artırıcı nitelikte faaliyetler düzenlemek;
 • Yönetim Kurulu tarafından gereken yönetmenlikleri hazırlamak; ve
 • Oda'nın kuruluş amaçları ile bağdaşan tüm diğer hizmetleri yürütmek ve gerekli harcamaları yapmak.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü yetkili personeline dilediği koşullara bağlı olarak devredebilir.

Yönetim Kurulu oy çokluğuyla Genel Kurula giderek yeni Yönetim Kurulu oluşturulmasını isteyebilir.