KTSO'nın Amaç, Görev ve Yetkileri

logo

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde mevcut Türk endüstri kuruluşlarının gelişmesine yardımcı olmak, etkinlik alanlarinin gelişmesini ve verimliliklerinin artırılmasını sağlamak;

Kıbrıs Türk sanayisinin, çağdaş endüstri kural ve koşullarına göre kuruluşuna yardımcı olmak ve bu ana amaca erişilmesinde engelleyici olduğuna inanılan yürürlükteki mevzuat kurallarının geliştirilmesini sağlamak dahil ilgililer nezdinde her türlü girişimi yapmak;

Üyeleri adına yetkili ve sorumlu Devlet, Hükümet, resmi ve yarı resmi kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak; Kıbrıs Türk sanayisinin planlı ve programlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak ve bu konularda üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak;

Yurt içinde ve dışında Kıbrıs Türk sanayicilerini temsil etmek; üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak; Kıbrıs Türk sanayisi ile üyelerini tanıtıcı reklam ve propaganda yapmak;

Üyeleri arasında mesleki dayanışma, iş ve görüş birliğini sağlamak, toplantılar düzenlemek, üyeler arasındaki mesleki sorunları çözmek;

Endüstriyel ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını yayımlamak; yurt içi ve yurt dışı sanayi faaliyetlerini izlemek ve bunlarla ilgili endeks ve istatistikler tutarak sonuçlarını yayımlamak suretiyle üyelerini aydınlatmak;

Dış piyasa araştırmaları yapmak ve alınacak sonuçlara göre Türk sanayicilerinin dış pazarlara girişlerini kolaylaştırmak için gereken önerilerde bulunmak;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde sergiler düzenlemek, yurt içi veya yurt dışı fuar, sergi, kongre, konferans veya sempozyumlara katılmak, üyelerinin ürünlerini teşhir etmek ve üyelerini alıcılarla karşılaştırmak;

Kıbrıs Türk Sanayi ürünlerini tanıtıcı broşür, gazete, mecmua ve kitap yayımlamak ve dış ülkelerdeki yabancı şirket ve firmalara göndermek;

Endüstri ile ilgili yürürlükteki mevzuat hakkında üyelerini aydınlatmak; standartlar, ambalajlama ve benzeri konularda üyelerini teknik bilgilerle donatmak, üyelerinin yüksek iş standartlarını koruyucu önlemler almak;

Sanayi alanında olumlu yönde etki yapacak yasa, tüzük, kural ve diğer önlemlerin çıkarılıp alınmasını teşvik etmek, desteklemek olumsuz etki yapacağı inancına varılan mevzuatın kaldırılmasını sağlamaya çalışmak;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yapılması tasarlanan ikili dış ticaret anla?maları konusunda yetkili ve sorumlu makamlara önerilerde bulunmak, ilgili makamlarca uygun görülmesi halinde anlaşma heyetlerine katılmak;

Sanayi ve Ticaret ilişkilerinden doğacak anlaşmazlıklarda tahkim kuruluşu görevi yapmak; (L) Basın, yayın yolu ile çalışmalarını kamuoyuna duyurmak;

Türkiye ve diğer ülkelerdeki benzeri kuruluşlarla ilişkiler kurmak, uluslararası mesleki kuruluşlara üye olmak;

Üyelerinin iş kabiliyeti, durumları ve benzeri konularda bilgi almak veya vermek amacıyla benzeri kuruluşlarla temas kurmak, işbirliği yapmak;

Odaya ait bir malın veya malların bir kısmının veya aktifini satış, kirlama, ipoteğe vermek veya diğer herhangi bir yolla elden çıkarma, Oda amaçlarının gerçekleştirmesi için acil gereksinme olmayan parayı, uygun görülecek gelir sağlayan alan veya alanlara yatırmak;

Bağış kabul etmek dahi, Odanın gelir kaynaklarını artırıcı faaliyetler düzenlemek;

Şirketler Yasasının 15.inci maddesi kuralları saklı kalmak koşuluyla, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, gerekli görülmesi halinde herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı satın almak, kiralamak veya mübadele etmek; Oda faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli bina ve yapıyı inşa etmek, bakım ve tadilatını yapmak;

Odanın amaçlarına benzer amaçlar taşıyan ve kurulması tasarlanan diğer herhangi bir kurumun tesisine yardımcı olmak, böyle bir kurumu desteklemek;

Odanın amaçlarına benzer amaçlı diğer bir kuruluı veya kuruluşlarla birleşmek;

Yeni sanayi yatırımları konusunda Devletin yetkili ve ilgili organ ve makamlarına önerilerde ve tavsiyelerde bulunmak;

Yukarıdaki bentlerde öngörülen amaçların veya bu amaçlardan herhangi birinin gerçekleşmesi için gerekli olacak bütün diğer işleri yapmak veya yaptırmak.

Oda, bu Yasa ile ve bu Yasa kuralları uyarınca çıkarılacak tüzüklerle kendisine verilen yetkilere sahiptir.

Oda, Uluslar arası Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası ve benzeri kuruluşlarla üye olmak yetkisine sahiptir.

Sanayi ürünleri için menşe şahadetnamesi, fors majör şahadetnamesi, muayene şahadetnamesi veya benzeri şahadetname veya belgeleri hazırlamak ve onaylamak yetkisine sahiptir.

Vizyon

Dünya ile entegre olmus, üye memnuniyeti odaklı ve ülkenin sosyal, ekonomik ve özellikle sanayi politikalarının belirlenmesinde etkin, etken ve öncü bir Oda olmak.

Misyon

  • Üyelere kaliteli, yeterli ve dünya standartlarında tüketici odaklı mal ve hizmet üretimi yapılması için hizmet sunmak,
  • Sanayi sektörünün gelisimine destek sağlayıcı politikaların ve düzenlemelerin yapılmasına katkı koymak,
  • İç ve dıs paydaşlarla iş birliğini geliştirmek,
  • Üretim sektörünün rekabet gücünün gelişimi, mal ve hizmet üretiminin GSMH’ya katkısıkonusunda bilincin yerlesmesine katkı koymak.